چطور نقاط قوت تان را پیدا کنید

اگر یک نفر از شما می خواست نقاط قوت دوست صمیمی تان و سپس نقاط قوت خودتان را بنویسید، این احتمال وجود دارد که لیستی که برای دوست تان می نویسید دو برابر طولانی تر از لیست خودتان باشد. این اصلا غیرطبیعی نیست چرا که شناخت نقاط قوت دیگران آسان تر از شناخت نقاط قوت خودمان است.

هرچند هم مشکل، اما آگاه شدن از نقاط قوت تان مسئله ای مهم در زندگی است. این آگاهی باعث می شود تا با اعتماد به نفس ترو خودآگاه تر شده، به اهداف مدنظرتان رسیده و همینطور قدردان چیزهایی باشید که شما را از دیگران متفاوت می سازند.

شاید از روی تجربه با برخی از نقاط قوت تان آشنا باشید، اما احتمالا خیلی چیزها هست که هنوز از آنها بی خبرید. فهمیدن نقاط قوت تان یک پروسه است و راهکارهای زیر کمک می کنند تا بهتر خودتان را شناخته و به این نقاط پی ببرید.

 

 

فهرست